Vår roll.

Vi har en bild av Hem & Skola som elevernas egna fackförbund. 

Vi är deras talesperson i frågor som rör miljön i skolan och i hemmen. Det vill säga, frågor som rör nästan hela deras vakna liv.

Vårt uppdrag är att förbereda barnet för ett fullvärdigt liv som vuxen. Det innebär att ställa krav på skolan och kämpa mot allt som hotar att försvaga det på sin väg mot vuxen samhällsmedborgare. Det kan röra bristande pedagogik, handikapp, psykisk och fysisk ohälsa, sociala problem, svåra hemförhållanden, ojämlikhet, missbruk, dålig studiemiljö, rasism, mobbning, osund pornografi eller skeva könsrollsnormer.

Barnet är boss!

Det är vår utgångspunkt och rättesnöre för allt vi gör. 

Vår idé.

Vi bygger starka barn.

Vår vision.

”Den nya skolan” är vår vision om en helt problemfri skola. En skola där alla barn får möjlighet att utvecklas till fullt fungerande samhällsmedborgare som vuxna, så att de bidrar till samhället istället för att fördyra det.

Vår värdegrund.

Verksamheten Hem & Skola vilar på demokratisk grund där ansvar fördelas och alla är lika värda. Vi reagerar på lidande och missförhållande i barnens värld och vi söker ständigt nya vägar att förnya skolan.

Det som förenar oss är tanken att barnen är vår framtid, att alla barn bär på en potential och att de har rätt till utbildning på sina egna villkor.

Vår beställare är barnet som vuxen. Barnets representant är vår kravställare. Och samhället är vår kund.

Vår metod.

Den går ut på att utveckla idéer, kunskap, instrument och tekniker, som löser konkreta problem och som hjälper eleverna att växa.

För det krävs resurser. Förutom stöd från stat och kommuner hoppas vi på hjälp från dig. Så bidra gärna med en peng.

Hjälp oss